GIỚI THIỆU

CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN THANH TRA NHÂN DÂN

 TRƯỜNG THCS AN LẬP

 

Đặc điểm tình hình ban thanh tra nhân dân năm học 2015 - 2016

      Ban TTND trường THCS An Lập được kiện toàn tại Hội nghị cán bộ công nhân viên chức tháng 9 năm 2015.

Cơ cấu BTT gồm 3 đồng chí :

1. Đồng chí : Vi Văn Điệp - GV tổ KHTN                                        (Trưởng ban)

2. Đồng chí : Hà Minh Phương - GV tổ KHXH                       (Uỷ viên 1)

3. Đồng chí : Nguyễn Văn Quảng - GV tổ KHTN                            (Uỷ viên 2)

          Sau khi được kiện toàn BTTND đã căn cứ nhiệm vụ quyền hạn để tiến hành làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tổ chức Công đoàn cơ sở nhằm đảm bảo dân chủ kỷ cương trong trường học.

 BTTND làm việc theo chế độ tập thể, biểu quyết theo đa số nhiệm vụ của từng thành viên là:

  - Trưởng ban: Phụ trách chung, tổng hợp tình hình, phản ánh báo cáo, và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  - Uỷ viên 1: Giám sát việc thự hiện nội qui, qui chế, chế độ, chính sách.

  - Uỷ viên 2: Giám sát việc thực hiện thu chi quĩ phúc lợi, ngân sách nhà nước, tài sản, mua sắm trang thiết bị…