GIỚI THIỆU CƠ CẤU CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS AN LẬP

 

          Theo biên bản " Họp kiện toàn BCH chi đoàn trường THCS An Lập năm học 2016 - 2017" ngày 05 - 10 - 2016. Đã bầu bổ  sung, kiện toàn BCH chi đoàn gồm có:

1) Đồng chí:  Nông Văn Hùng - Bí thư.

2) Đồng chí:  Phạm Hải Yến - Phó Bí thư.

3) Đồng chí:  Nông Hồng Vị - Ủy viên.

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN NĂM HỌC 2016 – 2017

 

I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:

      -   Căn cứ vào kế hoạch hoạt động đoàn mà cấp trên đã đề ra.

      -   Căn cứ và kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

      -   Căn cứ vào nhưng mặt đã đạt được cũng như những tồn tại của chi Đoàn trong năm học vừa qua.

II. TÌNH HÌNH CHUNG:

  • Trong năm học 2015 - 2016, nhờ sự phối hợp và chỉ đạo chặt chẽ của các ban nghành đoàn thể, của ban giám hiệu nhà trường, cũng như sự phối hợp chỉ đạo của đoàn cấp trên mà chi đoàn đã đạt được một số kế quả nhất định. Trong các dịp lễ lớn Đoàn trường đã tổ chức hoạt động sôi nổi để chào mừng và được đông đảo các đoàn viên tham gia.
  • Tuy nhiên, trong năm vừa qua Chi đoàn Chi đoàn còn nhiều tồn tại cần khắc phụ, nhiều đoàn viên tham gia còn thụ động trong các hoạt động.

1. Những thuận lợi.

     -    Chi đoàn luôn được sự quan tâm chỉ đạo của BGH nhà trường cũng như các ban ngành đoàn thể.

     -    Đoàn viên đều là cán bộ giáo viên do đó ý thức hoat động được chú trọng và nâng cao.

     -    Đội ngũ BCH là những đoàn viên trẻ, nhiệt tình và năng động.

     -    Được sự quan tâm chỉ đạo của Đoàn cấp trên đặc biệt là đoàn xã An Lập.

2. Những khó khăn.

     -    Tài liệu tham khảo công tác đoàn còn hạn chế, thời gian chi đoàn nhận được tài liệu và công văn cảu đoàn cấp trên còn trậm nên việc triẻn khai công việc đến chi đoàn, đoàn viên chưa kịp thời.

     -   Một số đồng chí đoàn viên còn bận con nhỏ nên việc tham gia vào các buổi sinh hoạt còn hạn chế, chưa nhiệt tình.

     -   Ngoài công tác đoàn thì đoàn viên giáo viên còn bận với công việc giảng dạy nên thời gian dành cho doàn rất hạn chế.

III. KẾ HOẠH CỤ THỂ.

1. Tư tưởng chính trị.

      -    Luôn thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

      -    Có tư tưởng vững vàng, có tác phong sư phạm mẫu mực, trang phụ gọn gàng khi đến lớp, mỗi đoàn viên phải là một tấm gương cho học sinh noi theo.

      -    Có lối sống lành mạnh, quan hệ hoà đồngvới đồng nghiệp yêu thương học sinh.

      * Biện pháp thực hiện:

       -   Công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của đảng,pháp luận của Nhà nước luôn phổ biến trong các buổi sinh hoạt chi đoàn.

       -   Đánh giá xếp loại đoàn viên theo từng tháng.

       -   Tham gia các buổi học, phổ biến đưòng lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

       -    Có kế hoạch khen thưởng và kỉ luật đoàn viên đúng theo Điều lệ của đoàn.

 

 

2. Chuyên môn.

        -  Soạn bài đầy đủ trước khi đến lớp.

        -   Hoàn thành tốt công việc nhà trường giao cho cũng như công việc đoàn cấp trên giao phó.

        -   Tham gia các phong trào hội giảng, làm đồ dùng do nhà trường phát động.

        -    Tham gia đầy đủ các hoạt động do đoàn cấp trên tổ chức.

        *  Biện pháp thực hiện.

        -    Kết hợp với BGH trong việc đánh giá đoàn viên qua kết quả kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên.

        -    Kết hợp cùng với GVCN và GVBM trong việc đánh giá kết quả học tập của học sinh.

        -    Chi đoàn có trách nhiệm trong việc triển khai kế hoạch hoạt động do đoàn cấp trên phát động.

        -    Chi đoàn phát động các hoạt động ý nghĩa nhân dịp các ngày lễ lớn.

        -    Kết hợp với BGH và các đoàn thể để duy trì các câu lạc bộ.

3. Lao động.

a. Nội dung.

        -  Tham gia đầy đủ các hoạt động  lao động nhà trường, đoàn cấp trên tổ chức.

        -   Tổ chức các hoạt động công ích.

        -    Kết hợp với các chi đoàn bạn, tổ chức lao động gây quỹ.

b. Biện pháp.

       -    BCH chi đoàn căn cứ vào kế hoạch của nhà trường để lên kế hoạch lạo động phù hợp cho chi đoàn.   

       -    BCH liên hệ với chi đoàn bạn và đoàn xã để thực hiện các buổi lao động khác.

4. Phong trào thể  dục - thể thao.

a. Nội dung.

       -    Duy trì tốt các hoạt động VHVN - TDTT do nhà trương tổ chức, do chi đoàn phát động, đặc biệt vao ngày lễ của nhà trưòng.

       -    Tham gia các buổi giao lưu văn nghệ với các chi đoàn bạn.

       -     Tổ chức các cuộc thi văn nghệ chao mừng các ngày lễ lớn( 20/11, 26/3...)

b. Biện pháp.

       -     BCH lên kế hoạch thành lập các câu lạc bộ VHVN - TDTT và giao nhiệm vụ cho các bộ phận căn cứ lên kế hoạch thực hiện. Đăc biệt vào ngày lễ lớn.

       -    BCH chi đoàn kết hợp với GVCN lớp để lên kế hoạch cụ thể trong những dịp lễ trong năm.

5. Công tác sinh hoạt.

a. Nội dung.

       -    Sinh hoạt thường xuyên vào 26 hàng tháng.

       -    Nội dung sinh hoạt theo kế hoạch đã đề ra và theo các chủ trương trong năm, cũng như các hoạt động do nhà trường và đoàn cấp trên tổ chức.

b. Biện pháp thực hiện.

       -    BCH họp trước ba ngày để lên kế hoạch theo chủ điểm của tháng.

       -    Đăng kí với đoàn xã để mua tài liệu về đoàn, đồng thời kết hợp với chi đoàn bạn để học tập kinh nhiện tổ chức sinh hoạt.

6. Công tác phát triển Đoàn - xây dụng Đảng.     

a. Nội dung.

         -    Hoàn thành tốt việc theo dõi  sổ đoàn viên, đảm bảo cung cấp thông tin một cách kịp thời, làm thẻ đoàn, cấp huy hiệu.

         -    làm tốt công tác rèn luyện đoàn viên.

         -    Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng.

b. Biện pháp.

         -    Kết hợp với đoàn xã giới thiệu 1 năm 1 đoàn viên ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng.

7. Quy chế hoạt động.                 

        -   Xây dựng quỹ : 60 000đ/ 1 năm/ 1 đoàn viên.

        -   Thăm hỏi:  Bố, mẹ đẻ, Vợ , chồng, con của đoàn viên công đoàn.

     

     * Tiêu chí đánh giá.

         -   Đánh giá theo tháng.

         -   Đánh giá cuối năm lên nhà trường.

               +  Xếp loại Tốt = xuất xắc.

               + Xếp loại  Khá =  Tốt

               +  Xếp loại TB   =   Khá

               +  Xếp loại Yếu =   TB

               +  Xếp loại Kém =   yếu.

  • Đoàn viên không tham gia các họat động của đoàn cấp trên phát động, nhà trường phát động xếp loại TB.
  • Tham gia không  hoàn thành nhiệm vụ xếp loại khá.

 

 

Bí Thư

Nông Văn Hùng